Chuyên mục An toàn vệ sinh thực phẩm - vệ sinh môi trường

* AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

=> Giới thiệu khái quát

=> Các văn bản, Chủ trương

=> Hoạt động tiêu biểu, kết quả nổi bật

* VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

=> Giới thiệu khái quát

=> Các văn bản, Chủ trương

=> Hoạt động tiêu biểu, kết quả nổi bật