Kế hoạch 111/TTYT ngày 07/8/2019 của Trung tâm y tế quận Tân Bình về Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần cải thiện, nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí trong 03 bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2019