Chi hội khuyến học Trung tâm Y tế quận Tân Bình Tổ chức khen thưởng "Đơn vị học tập tiêu biểu" năm 2017

 

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-CHKH ngày 12/7/2017 của Hội Khuyến học quận Tân Bình về “Công tác thi đua khen thưởng năm 2017”; Căn cứ vào tình hình hoạt động của Chi hội Khuyến học Trung tâm Y

Read more: