Khái quát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quận