Khái quát công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận thời gian qua