Công văn số 1258/SYT-NVY ngày 02/3/2018 của Sở Y tế V/v Triển khai thông tư 50/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB