Lịch phun thuốc, hóa chất tuần 16/2019 (từ ngày 15/4 - 21/4/2019)