HOTLINE

BỘ Y TẾ: ĐỒNG TÍNH, SONG TÍNH, CHUYỂN GIỚI KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH

Ngày 03/08/2022, Bộ Y tế đã ban hành công văn 4132/BYT-PC về việc chấn chỉnh công tác khám bệnh, đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới. Sau đó Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản triển khai, theo đó:

Đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, vậy nên đồng tính không thể “chữa”, không cần “chữa” và không thể làm cách nào thay đổi được.
Đồng tính và chuyển giới đã được WHO đưa ra khỏi chương Bệnh rối loạn tâm thần và hành vi (1990) và Danh mục các bệnh Quốc tế (ICD) (2019)
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để tập thể nhân viên y tế và người dân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là một bệnh
Khi tổ chức khám chữa bệnh cho người đồng tính, song tính, chuyển giới phải bình đẳng, tôn trọng giới tính, không phân biệt đối xử, kì thị. Không can thiệp, ép buộc điều trị đối với các đối tượng này, nếu có chỉ là hỗ trợ về tâm lý và do người có hiểu biết về bản dạng giới thực hiện