HOTLINE

V/v Hỗ trợ tuyên truyền, vận động đội ngũ nhân viên nghỉ hưu hoặc người độ tuổi lao động tham gia công tác tại Trạm Y tế

V/v Hỗ trợ tuyên truyền, vận động đội ngũ nhân viên nghỉ hưu hoặc người độ tuổi lao động tham gia công tác tại Trạm Y tế