HOTLINE

Thực hiện Chương trình số 1111/CTPH - BLĐTBXH -TLĐLĐVN - BHXHVN — LĐTMCNVN - HHDNNVVN Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội năm 2022

Thực hiện Chương trình số 1111/CTPH - BLĐTBXH -TLĐLĐVN - BHXHVN — LĐTMCNVN - HHDNNVVN Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội năm 2022