HOTLINE

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHỦ ĐỀ NĂM 2024 CỦA THÀNH PHỐ “QUYẾT TÂM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 98/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI”

Cải cách hành chính nhà nước được hiểu là những thay đổi có tính hệ thống, lâu dài và có mục đích nhằm làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động tốt hơn, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Cải cách Hành chính ở Việt Nam đã trải qua các giai đoạn trải nghiệm và bước đầu đạt được những thành tựu nhất định. Chương trình Tổng thể Cải cách Hành chính công ở Việt Nam đã xác định rõ 6 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế hành chính nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, Chính phủ số. Mặc dù được tiến hành từ năm 1986 và trải qua nhiều giai đoạn, tuy nhiên không nhiều người dân, thậm chí cả cán bộ công chức nhà nước hiểu rõ về công cuộc cải cách hành chính.

Cải cách hành chính có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc của nhân dân, góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả.

Cải cách hành chính phải gắn với đổi mới sáng tạo

Cùng tiếp bước với những đột phá trong cải cách hành chính cùng với nâng cao chất lượng cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2024, Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã ban hành Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính năm 2024 với mục tiêu tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, chi tiết và có hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) giai đoạn 2021 - 2025 của quận Tân Bình nói chung, của Trung tâm Y tế quận nói riêng. Triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với Chủ đề năm 2024 của Thành phố “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Trong đó cũng nêu rõ nội dung 08 nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm như nội dung về Công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông về cải cách hành chính; Công tác cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Những sáng tạo, phát huy với nhiều sáng kiến, giải pháp trong việc giảm lược thủ tục hành chính, mang lại sự tiện ích, hài lòng đối với khách hàng, người bệnh tại Trung tâm đã được minh chứng thông qua việc triển khai nhiều mô hình có hiệu quả như việc quản lý công văn đi đến bằng hệ thống https://vpdt-tanbinh.tphcm.gov.vn/ tại từng đơn vị trực thuộc, số hóa phim X-quang, KSHLNB trực tuyến, xây dựng các kênh thông tin online tiếp nhận đăng ký lịch tiêm chủng, xây dựng dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử,….

Với chủ đề Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”, Trung tâm Y tế quận Tân Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh và phát huy nhiều hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, góp phần đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế đối với người bệnh và đạt được mục tiêu đề ra trong kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2024 của Thành phố nói chung và ngành y tế nói riêng./.

Trung tâm Y tế Tân Bình

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi